POUČENIE

ITALIAN BRANDS SHOP, Ing. Beáta Vargová, Budovateľská 1/A, 94110 Tvrdošovce IČO: 51750783, IČ DPH: SK1084965915 (ďalej len ,,Predávajúci,,)

o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

1. Právo na odstúpenie od zmluvy Spotrebiteľom - má fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní obchodných zmlúv s predávajúcim v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Kupujúci ma právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením na mailom  alebo poštou na adresu ITALIAN BRANS SHOP,Podzámska 2, Nové Zámky. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy - po platnom odstúpení od zmluvy Vám vrátime kúpnu cenu za tovar. Platba Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, doručenia Vášhe oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného nepoškodeného a nepoužitého tovaru späť spolu s pôvodnými vysačkami na našu adresu. V prípade odstúpenia od zmluvy nám zašlite tovar späť alebo ho prineste na našu adresu v čase našich prevádzkových hodín najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci taktiež zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.